Spirit of the Sun (2004) by Kyoto Jazz Massive features Shuya Okino, Yoshihiro Okino, Yasushi Kurobane, and Hajime Yoshizawa