Average daily trash flow in Miyashita Park, Shibuya