STOP: Opposition to the Nikization of Miyashita Park (from Irregular Rhythm Asylum)